Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Reference

Reference

Kompanija EcoEnergy Consulting osnovana je u Podgorici u aprilu 2019. godine sa ciljem obavljanja inženjerskih poslova i tehničkog konsaltinga. EcoEnergy Consulting je organizacija koju čini multidisciplinarni tim (specijalisti za energetiku, ekonomiju, biologiju, pejzažnu arhitekturu, transport i zaštitu životne sredine) sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom. Cilj kompanije je da promoviše održivi razvoj i projekte i programe zelene energije sa fokusom na zaštitu životne sredine. Proaktivni pristup kompanije osigurava stručnost u različitim industrijskim poljima u našoj svakodnevnoj rastućoj praksi. EcoEnergy Consulting podržava svoje klijente u ostvarivanju ambicija cirkularne ekonomije, pružajući dokaze o ekonomskim, ekološkim i društvenim koristima koje ona može donijeti.

 

Imamo iskustvo u preliminarnim i detaljnim energetskim pregledima – pripremama, pregledima, opisu postojećeg stanja i identifikovanih mjera, energetskim proračunima, ekonomskim proračunima i izradi izvještaja o energetskom pregledu i praćenju praćenja i upravljanja energijom. Takođe, možemo da izvršimo tehničku reviziju korišćenjem novog softvera MEEC na različitim tipovima zgrada i konstrukcija, reviziju i tehnički nadzor elektro instalacija elektroenergetskih sistema.

 

Između ostalih oblasti, imamo iskustvo u upravljanju i zaštiti šumskih ekosistema, zaštiti prirodnih i kulturnih resursa i promociji zaštićenih područja, kao i zaštiti životne sredine, planiranju i praćenju mjera u različitim industrijskim oblastima.

 

Članovi našeg tima su dugogodišnji iskusni stručnjaci koji su radili u institucijama vlasti u Crnoj Gori i regionu, međunarodnim agencijama i organizacijama za energetiku i životnu sredinu, Sekretarijatu Energetske zajednice i Sekretarijatu Energetske povelje.

 

Tim EcoEnergy Consultinga, u bliskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, u mogućnosti je da pruži tehničku i logističku podršku tokom realizacije programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih institucija u cilju pružanja tehničke pomoći lokalnim i vladinim vlastima tokom izrade strateških dokumenata, akcija planove, izvještaje, analize, studije i druge dokumente koji se odnose na energiju, obnovljivu energiju, energetsku efikasnost (uključujući energetski pregled), transport, životnu sredinu i klimatske promjene.

 

Donošenjem Rješenja Ministarstva za kapitalne investicije, kompanija EcoEnergy Consulting je ovlašćena da vrši energetske preglede zgrada i energetskih sistema grijanja i hlađenja u Crnoj Gori.

 

Uvođenjem i implementacijom međunarodnih standarda ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 i ISO 22301: 2019, koje je izdala Quality Austria, kompanija nastavlja da širi spektar usluga i poboljšava kvalitet.

 

EcoEnergy Consulting je član Savjetodavnog odbora industrije Energetske povelje u Briselu.

 

Relevantne reference:

Naziv projekta: Izrada Strategije niskokarbonskog razvoja Crne Gore do 2050. godine 

Klijent: ECONOMIC CONSULTING ASSOCIATES LTD/Svetska Banka 

Period aktivnosti: 11/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Podrška međunarodnim konsultantima tokom pripreme Strategije do 2050. godine koja će uključivati identifikaciju zainteresovanih strana i učesnika, jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje međusektorskog koordinacionog tijela, prikupljanje i analizu podataka, scenarije i projekcije GHG, identifikaciju politika klimatskih promjena i mjere ublažavanja, kao i sprovođenje i praćenje politika i mjera za ublažavanje klimatskih promjena.

Pružanje podrške međunarodnom konsultantu i ministarstvima nadležnim za klimatske promjene i energetiku u analitičkom radu tokom izrade Strategije do 2050. godine sa ciljem razvoja okvira i smjernica za:

 1. Dimenziju energetike i klimatskih promjena
 2. Dimenziju upravljanja
 3. Društvenu dimenziju
 4. Međunarodnu dimenziju

 

Naziv projekta: Izrada studije izvodljivosti – “Projekat energetske efikasnosti u sektoru obrazovanja”

Klijent: LDK Consultants S.A/EBRD

Period aktivnosti: 12/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Projekat se odnosi na energetsku obnovu 25 odabranih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, sa ciljem smanjenja potrošnje energije, emisije CO2, poboljšanja operativnih ušteda energije, kao i poboljšanja nivoa udobnosti i strukturalne sigurnosti zgrada.

 

Naziv projekta: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan Opštine Bar

Klijent: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Period aktivnosti: 12/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Pripremljen Izvještaj o strateškoj procjeni u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan Opštine Budva

Klijent: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Period aktivnosti: 03/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Pripremljen Izvještaj o strateškoj procjeni u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja šuma i šumarstva za period 2024-2028. godine

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Period aktivnosti: 06/2023-02/2024

Vrste preduzetih aktivnost: Pripremljen Izvještaj o strateškoj procjeni u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat Obaloutvrda – regulacija obale rijeke Tare na lokaciji Moračko Trebaljevo u dužini od 400m

Klijent: Uprava za vode Crne Gore

Period aktivnosti: 12/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Urađena Studija osnovnog stanja biodiverziteta i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta hidrotehničke infrastrukture – regulacija dijela korita rijeke Sutorine u dužini cca 750 m

Klijent: Uprava za vode Crne Gore

Period aktivnosti: 09/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Urađena Studija osnovnog stanja biodiverziteta i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za solarnu elektranu “Vilusi 1”, 5MW, Opština Nikšić

Klijent: SSA POWER CONSULTANCY d.o.o.

Period aktivnosti: 09/2023-

Vrste preduzetih aktivnost: Urađena Studija osnovnog stanja biodiverziteta i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Naziv projekta: Izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju podzemnog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4KV “Žičara K8” do SM26- TS 10/0,4KV” Zekova glava u Nacionalnom Parku Biogradska gora, Lubnice, Opštine Berane

Klijent: CEDIS doo

Period aktivnosti: 07/2023-09/2023

Vrste preduzetih aktivnost: Urađena Studija osnovnog stanja biodiverziteta i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Saglasnost ishodovana.

 

Naziv projekta: Podrška pripremi izvještaja o uticaju na životnu sredinu za MSP u Crnoj Gori

Klijent: GIZ kaneclarija

Period aktivnosti: 08/2023-10/2023

Vrste preduzetih aktivnosti:  Cilj ovog zadatka je pružanje podrške lokalnim malim i srednjim preduzećima (MSP) u Crnoj Gori da pripreme svu potrebnu dokumentaciju i izvještaje, koje zahtijeva nacionalno zakonodavstvo, da pribave sve potrebne dozvole i mišljenja (EIA i druge procjene) od relevantnih institucija u Crnoj Gori. Kompanija kojoj se pruža podrška ima poslovni model zasnovan na smanjenju plastičnog otpada i reciklaži.

Radni paket 1: Analiza nacionalnog ekološkog zakonodavstva u vezi sa licenciranjem za reciklažu i ponovnu upotrebu plastike.

Radni paket 2:   Izrada Zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

 

 

Naziv projekta: Procjena uticaja na cijene ugljenika za Crnu Goru

Klijent: Economic Consulting Associates, UK/Svjetska banka

Period aktivnosti: 05/2023-10/2023

Vrste preduzetih aktivnosti: Svjetska banka je zajedno sa Vladom Crne Gore započela implementaciju projekta crnogorskog partnerstva za implementaciju tržišta (PMI). Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma koordinira ovaj projekat od strane Vlade Crne Gore.

U okviru ove procjene, međunarodni konsultanti i lokalni tim EcoEnergy Consultinga će uraditi detaljnu procjenu uticaja cijena ugljenika na energetski sektor u Crnoj Gori. Ovaj element procjene će uključivati modeliranje elektroenergetskog sistema korištenjem regionalnog modela energetskog sektora Zapadnog Balkana u softverskom paketu Plexos.

Zadatak je podijeljen u tri diskretna zadatka, od kojih će svaki imati poseban izvještaj kao konačni rezultat:

Zadatak 1: Analiza implikacija instrumenata za određivanje cijena ugljenika.

Zadatak 2: Procjena interakcije cijena ugljenika i planiranja proizvodnje električne energije.

Zadatak 3: Procjena potencijalne offset šeme u sektoru šumarstva.

 

 

Naziv projekta: Preliminarna procjena uticaja na životnu sredinu i društvo 4 elektrane na gas u Crnoj Gori

Klijent: SSA POWER CONSULTANCY d.o.o.

Period aktivnosti: 03.2023-04.2023

Vrste preduzetih aktivnosti: Cilj ovog zadatka je da se izvrši preliminarna analiza predloženih lokacija u Baru, Podgorici, Pljevljima i Nikšiću na kojima bi se potencijalno mogle graditi gasne elektrane. Analiza se, prije svega, odnosi na ispitivanje postojećeg stanja životne sredine za predložene lokacije, odnosno stanja svih njenih segmenata, kao što su biodiverzitet, vazduh, tlo, voda i stanovništvo. Također, za svaku lokaciju potrebno je opisati osnovne karakteristike terena, kao što su geologija, seizmologija i klimatske karakteristike.

Drugi zadatak ove analize je procjena potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i društvo ukoliko se realizuje izgradnja elektrana, kao i predlaganje odgovarajućih mjera za njihovo sprječavanje ili ublažavanje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima.

 

 

Naziv projekta: Eksterna ekspertiza za mjerenje emisija ugljenika, politike upravljanja ugljenikom i energetsku efikasnost u okviru projekta SOLAR („Održivo smanjenje nivoa karbonskog otiska u programu AiRports“)

Klijent: AD Aerodromi Crne Gore, Aerodrom Podgorica

Period aktivnosti: 10/2022-12/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Konkretno, EcoEnergy Consulting je bio odgovoran za sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje podataka i izračunavanje godišnjih emisija ugljenika za prethodnu godinu u skladu sa GHG protokolom i sastavljanje izvještaja o karbonskog otisku za Aerodrom Podgorica, koristeći standardizovanu i transparentnu metodologiju kao i alate za proračun GHG protokola;
 • razrada politike upravljanja ugljenikom i predložiti efikasne mjere za smanjenje emisija ugljenika na Aerodromu Podgorica,
 • izvršiti analizu sadašnjih i budućih politika upravljanja ugljenikom za Aerodrom Podgorica i izraditi Nisko-karbonski/niskoenergetski plan;
 • Predložiti efikasne mjere kako neutralisati direktne emisije ugljenika kompenzacijom i izraditi studiju o tome kako postići neutralnost za kompenzaciju ugljenika za Aerodrom Podgorica;
 • osmisliti, kreirati i implementirati kampanje podizanja svijesti i promjene ponašanja među članovima osoblja Aerodroma Podgorica i njihovim zainteresovanim stranama, sa ciljem podsticanja specifičnih ponašanja kako bi se podigao profil prakse niske emisije ugljenika u cijeloj aerodromskoj zajednici;
 • Dizajnirati, kreirati i implementirati kampanju obuke o energetskoj efikasnosti i tehnikama upravljanja ugljenikom za menadžment komapnije, osoblje i zainteresovane strane Aerodroma Podgorica

 

 

Naziv projekta: Usluge procjene uticaja za Hipotekarnu banku, Crna Gora za kreditnu liniju za mjere energetske efikasnosti (EE) i projekte iz obnovljivih izvora energije (OIE)

Klijent: Enecons Srbija (Green for Growth Fund, GGF)

Period aktivnosti: 10.2022-12.2023

Vrste preduzetih aktivnosti: Green Growth Fund (GGF) i Banka su pripremili novu kreditnu liniju koja će biti dodijeljena mjerama energetske efikasnosti (EE) i projektima obnovljive energije (OIE) kako bi promovirali i olakšali ulaganja privatnog i javnog sektora u EE i OIE. Kreditna linija će se koristiti za finansiranje podzajmova za EE i RE kompanijama različitih veličina, kao i javnim subjektima.

 

 

Naziv projekta: Studija izvodljivosti proizvodnje solarne energije za Mesopromet, Crna Gora, koju finansira EBRD

Klijent: LDK Grčka

Period aktivnosti: 10.2022-12.2022

Vrste preduzetih aktivnosti:

 • Urađen je pregled  regulatornog okvira za solarne fotonaponske sisteme, uključujući potrebne dozvole i zahtjeve za licenciranje.
 • Sprovedena je podrška u identifikaciji pogodnih lokacija za PV,
 • Sproveden je pregled na visokom nivou trenutnog upravljanja održivošću životne sredine, upravljanja i sistema monitoringa,
 • Pružena je pomoć u pripremi relevantnih prijedloga mjera energetske efikasnosti i efikasnosti resursa sa posebnim fokusom na upravljanje otpadom,
 • Pružena su informacije specifične za državu o regulatornom okviru, tarifama i solarnom tržištu.

 

 

Naziv projekta: Ažuriranje Strategije upravljanja kvalitetom vazduha Crne Gore

Klijent: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Period aktivnosti: 09/2022-11/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: EcoEnergy Consulting je izvršio ažuriranje radne verzije Strategije upravljanja kvalitetom vazduha, koristeći podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh iz inventara i Informativnog izveštaja o inventaru emisija za 2022. godinu (sa preračunavanjem emisija za period 1990.- 2020).

 

 

Naziv projekta: Izrada procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) za projekat izgradnje solarne elektrane Ubli 5MW, Podgorica

Klijent: Permonte doo, Podgorica

Period aktivnosti: 08/2022-12/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Svi potencijalni značajni uticaji će biti procijenjeni u izvještaju o procjeni uticaja na životnu sredinu koji nastati kao posledica planiranih rješenja. Vjerovatni značajni uticaji na životnu sredinu utvrđuju se u fazi utvrđivanja sadržaja i obima procjene i definišu se “odlukom o izradi procjene uticaja na životnu sredinu”. Rezultati procjene uticaja prikazani su u obliku matrice, u kojoj su navedeni ciljevi razvoja i mjere iz plana kao i sve povezane alternative s jedne strane, te različita ekološka pitanja (zemljište, biodiverzitet i sl.) na druga strana.

Moguće je i razmatranje potencijalnih uticaja na životnu sredinu u tekstualno-argumentativnom obliku.

 

 

Naziv projekta: Podrška implementaciji sistema aukcija za obnovljive izvore energije u Crnoj Gori

Klijent: Nera Consulting i Schoenherr, EBRD fond

Period aktivnosti: 07/2022-07/2023

Vrste preduzetih aktivnosti: EcoEnergy Consulting će podržati međunarodne konsultante u sljedećim zadacima:

Ključni ciljevi i zadaci ovog projekta su:

 • Detaljne preporuke za odabrane elemente dizajna i nacrt izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva i dokumentacije,
 • preporuke o dizajnu aukcija obnovljivih izvora energije,
 • Tenderska dokumentacija za aukcije električne energije iz solarnih i vjetro elektrana,
 • Procjena opravdanosti lokacije i dostupnosti resursa,
 • Detaljna tehnička, finansijska, pravna i ekološka pomoć nadležnima za sprovođenje tendera.

 

 

Naziv projekta: Izrada osnovnih inventara emisija gasova i procjena rizika i ranjivosti i mjera za ublažavanje i prilagođavanje za 4 podržane lokalne samouprave (LSU) u Crnoj Gori

Klijent: GIZ kancelarija

Period aktivnosti: 07/2022-08/2023

Vrste preduzetih aktivnosti: Osnovni cilj projekta je podrška svakoj odabranoj opštini u Crnoj Gori u izradi Polaznog inventara emisija i procjene rizika i ranjivosti, te predlaganje mjera ublažavanja i prilagođavanja na osnovu procesa konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama.

Ove dvije procjene će činiti dio odgovarajućih akcija LSU za ublažavanje i prilagođavanje na osnovu pouzdanih podataka i analiza. U Crnoj Gori su odabrane 4 LSU koje SU dobiLE podršku: Podgorica, Kolašin, Tivat i Pljevlja.

 

 

Naziv projekta: Konsultantske usluge za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA) Planova upravljanja rizikom od poplava za slivove rijeka Jadrana i Dunava U okviru projekta „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama, Crna Gora“

Klijent: Eptisa Southeast Europe d.o.o.

Period aktivnosti: 06/2022-12/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Glavni cilj projekta je izrada Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) za planove upravljanja rizicima od poplava, u bliskoj saradnji sa državnim vladinim agencijama i ministarstvima i Upravom za vode kroz participativni proces. SEA će opisati, identifikovati i ocijeniti vjerovatne značajne efekte koje će Planovi upravljanja rizikom od poplava imati na životnu sredinu u skladu sa crnogorskim Zakonom o SEA.

 

Naziv projekta: Izrada procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) za projekat eksploatacije površinskog kamena

Klijent: Trojan Doo, Bar, Montenegro

Period aktivnosti: 07/2022-09/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Svi potencijalni značajni uticaji su procijenjeni u izvještaju o procjeni uticaja na životnu sredinu koji može uzrokovati planirana rješenja ili kvalificirana alternativna rješenja za razmatrana ekološka pitanja. Vjerovatni značajni uticaji na životnu sredinu utvrđuju se u fazi utvrđivanja sadržaja i obima procjene i definišu se “odlukom o izradi procjene uticaja na životnu sredinu”.

Rezultati procjene uticaja prikazani su u obliku matrice, u kojoj su navedeni ciljevi razvoja i mjere iz plana kao i sve povezane alternative s jedne strane, te različita ekološka pitanja (zemljište, biodiverzitet i sl.) na druga strana. Moguće je i razmatranje potencijalnih uticaja na životnu sredinu u tekstualno-argumentativnom obliku.

 

 

Naziv projekta: Studija izvodljivosti proizvodnje solarne električne energije za Voli Trade, Crna Gora, koju finansira EBRD

Klijent: LDK Grčka, EBRD finansiranje

Period aktivnosti: 06/2022-08/2022

Vrste preduzetih aktivnosti:

 • Urađen je pregled  regulatornog okvira za solarne fotonaponske sisteme, uključujući potrebne dozvole i zahtjeve za licenciranje.
 • Sprovedena je podrška u identifikaciji pogodnih lokacija za PV,
 • Sproveden je pregled na visokom nivou trenutnog upravljanja održivošću životne sredine, upravljanja i sistema monitoringa,
 • Pružena je pomoć u pripremi relevantnih prijedloga mjera energetske efikasnosti i efikasnosti resursa sa posebnim fokusom na upravljanje otpadom,
 • Pružena su informacije specifične za državu o regulatornom okviru, tarifama i solarnom tržištu.

 

 

Naziv projekta: Analitička podrška za izradu Plana podrške spremnosti Crne Gore

Klijent: Ekonomski konsultantski saradnici (‘ECA’), Finansiranje Svjetske banke

Period aktivnosti: 04/2022-05/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Podrška izradi odjeljaka Plana podrške spremnosti koji pokrivaju Analizu spremnosti tržišta i Analizu dugačke liste opcija uticaja karbonske naplate.

 

 

Naziv projekta: Podrška za izradu dva tehnička izvještaja na temu “Sigurnost snabdijevanja” i “Planiranje distributivne mreže u Izraelu”

Klijent: SEKRETARIJAT MEDREG

Period aktivnosti: 09/2021- 11/2021

Vrste preduzetih aktivnosti: Izradjen je izvještaj o razvoju izraelske mreže distrubutivno elektro sistema na osnovu podataka prikupljenih upitnikom koji je proslijeđen članovima.

Urađen je izvještaj Sigurnosti snabdijevanja u zemljama članicama MEDREG-a na osnovu dostavljenih uptinika od predstavnika zemalja.

 

 

Naziv projekta: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za  Strategiju razvoja turizma do 2025. godine

Klijent: Ministarstvo za ekonomski razvoj

Period aktivnosti: 09/2021-12/2021

Vrste preduzetih aktivnosti: Izrađena je strateška procjena uticaja na životnu sredinu.

 

 

Naziv projekta: Tehnička pomoć i usluge integracije za prilagođavanje alata za planiranje i upravljanje turizmom radi poboljšanja održivosti turizma

Klijent: Ministarstvo za ekonomski razvoj i turizam/ INTERREG MED ALTER ECO PLUS 2014-2023

Period aktivnosti: 03/2022-07/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Poboljšanje upravljanja turizmom kao i poboljšanje razumijevanja pritisaka kako bi se izgradile konkretne strategije prema održivijem i odgovornijem turističkom modelu za MED Plus. Podržan je proces uvođenja u glavne tokove radi poboljšanja javnih politika koje se odnose na upravljanje turizmom.
Crna Gora je jedan od partnera kojima je alat i preporuke će se koristiti za 3 lokacije: Podgorica, Kotor i Žabljak

 

 

Naziv projekta: Izrada EIA za rekonstrukciju puteva – dionica Autoput – Kolašin

Klijent: Monteput Doo, Montenegro

Period aktivnosti: 03/2022-06/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Izrađen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i dobijena je saglasnost.

 

 

Naziv projekta: Usluge tehničkog savjetovanja za projekat “EU podrška integrisanom upravljanju vodama” u Tirani, Albanija

Klijent: Austrijska razvojna agencija

Period aktivnosti: 04/2022-12/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Podrška aktivnostima EUSIWM-a u vezi sa pitanjima učešća javnosti, komunikacije i podizanja svijesti u razvoju Planova upravljanja slivom rijeke Ierzen;

Ovo bi također trebalo uključivati obezbjeđivanje metodologije i modela za AMBU za pripremu planova komunikacije i učešća javnosti za buduće planove riječnog sliva.

Razvijena je komunikaciona strategija učešća između relevantnih zainteresovanih strana, pogođenih i pogođenih strana, ciljnih grupa, univerzitetskih/akademskih istraživanja i nevladinih organizacija.

 

 

Naziv projekta: IPA-INER projekat „Spoljna ekspertiza studija procjene troškova usluga: Ciklus treninga upravljanja energijom

Klijent: Agencija za lokalnu demokratiju, NVO Nikšić

Period aktivnosti: 09/2021-03/2023

Vrste preduzetih aktivnosti: EcoEnergy Consulting je zadužen za obuku vezanu za korištenje softvera za upravljanje energijom s ciljem prikazivanja procjena troškova, ušteda električne energije i stopa povrata ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Identifikovali smo potencijalne izvore finansiranja za projekte energetske efikasnosti i obnovljive energije.

 

 

Naziv projekta: Izrađena su 3 Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Plan razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac, Rožaje i Pljevlja 2020-2029.

Klijent: IRD Engineering

Period aktivnosti: 06/2020-06/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Opšti cilj projekta je pružanje usluga nadzora nad radovima na rekonstrukciji i implementaciji ekološke i socijalne politike za rekonstrukciju tri dionice puta; Dionica puta M-2 Rožaje – Spiljani, dionica puta M-18 Podgorica – Danilovgrad i dionica puta M-2 Tivat – Budim (Jaz). U tom kontekstu, Nezavisni Izvođač će doprineti projektu, posebno u vezi sa „Zdravlje i Bezbednost na radu“ i „Socijalna“ pitanja preko svojih eksperata.

 

 

Naziv projekta: Izrada Osnovne studije biodiverziteta za potrebe ESIA studije za Projekat Rudnik Brskovo u Mojkovcu

Klijent: Tara Resources

Period aktivnosti: 09/2020-12/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Predmet ovog sporazuma je izrada osnovne studije biodiverziteta za potrebe procjene uticaja na životnu sredinu i društvo.

Izvještaj je sastavljen iz dva dijela: prvi se odnosio na prikupljanje literaturnih podataka i njihovu interpretaciju, a drugi je završni izvještaj koji pored literaturnih podataka sadrži podatke dobijene terenskim istraživanjem.

Svi segmenti biodiverziteta dopunjeni su GIS kartama

 

 

Naziv projekta: Izrada Akcionog plana za implementaciju Zelene agende na Zapadnom Balkanu

Klijent: Savjet za regionalnu saradnju u Sarajevu

Period aktivnosti: 09/2021- 10/2021

Vrste preduzetih aktivnosti: Aktivnost 1: Izrada mape puta za cirkularnu ekonomiju na Zapadnom Balkanu

Aktivnost 2: Izrada mape puta za klimatske akcije na Zapadnom Balkanu

 

 

Naziv projekta: Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnoj komponenti II: Crnogorsko primorje: Razvoj regije Luštica

Klijent: GOPA – International Energy Consultants GmbH

Period aktivnosti: 03/2020-12/2023

Vrste preduzetih aktivnosti: Izrada osnovne studije biodiverziteta za projektno područje, izrada izvještaja ESIA za potrebe KfW uključujući socio-ekonomsku osnovu i Akcioni plan preseljenja i otkupa zemljišta, izrada EIA za izgradnju podzemnog kabla 110kV od Radovića do Kavca, izrada EIA za DV 110kV Lastva- Kotor.

Analize obuhvataju razradu pozitivnih uticaja projekta na privredu i životnu sredinu kroz smanjenje emisije CO2 povećanjem efikasnosti dalekovoda.

 

 

Naziv projekta: Izrada Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP)

Klijent: GIZ kancelarija

Period aktivnosti: 08-2020-04-2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Priprema zajedno sa međunarodnim konsultantom Nacionalni energetski i klimatski plan.

 

 

Naziv projekta: Promovisanje održivog korišćenja lekovitog i aromatičnog bilja za poboljšanje egzistencije i očuvanje biodiverziteta kroz IPA program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija

Klijent: Opština Plav

Period aktivnosti: 07/2021-08/2022

Vrste preduzetih aktivnosti: Terensko istraživanje aromatičnog i ljekovitog bilja u opštini Plav, GIS mapiranje liste biljaka pronađenih tokom istraživanja, izrada web stranice, organizovanje obuka za lokalno stanovništvo, izrada smjernica za sakupljanje aromatičnog i ljekovitog bilja.

 

 

Naziv projekta: Procjena poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Klijent: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Period aktivnosti: 03/2020-6/2020

Vrste preduzetih aktivnosti: Analize ispunjenosti zakonskih, institucionalnih, ekonomskih i finansijskih ciljeva definisanih u Inicijalnom mjerilu za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene

 

 

Naziv projekta: Studija utvrđivanja činjenica o energetskom tržištu Srbije, politici zaštite životne sredine i klimatskih promena

Klijent: OMNIA GmbH i KfW

Period aktivnosti:  01/2020-08/2020

Vrste preduzetih aktivnosti: Energetski sektor:

Savjeti o statusu reforme energetskog sektora relevantni za dizajn instrumenta zajma zasnovanog na politici
Uzmite u obzir donje tačke i stavite ih u reformski paket na visokom nivou koji će poslužiti kao polazna tačka za dalju diskusiju i pregovore o instrumentu pozajmljivanja zasnovanog na politici.

 

Sektor životne sredine:

Sažetak dole navedene analize nedostataka, trenutni status i budući planovi, prednosti i nedostaci ulaska u specifične podteme sa zajmom zasnovanim na politikama, i preporuka o potencijalnom dizajnu instrumenta zasnovanog na politici visokog nivoa;

Izrada 2 matrice politika sa preporukama

 

 

Naziv projekta: Izrada Procjene uticaja na životnu sredinu za malu hidroelektranu na rijeci Ljestanici

Klijent: Hydro Ljestanica ltd

Period aktivnosti: 10/2019-05/2020

Vrste preduzetih aktivnosti: Vršili smo procjene u upravljanju i zaštiti šumskih ekosistema, zaštiti prirodnih i kulturnih resursa i promociji zaštićenih područja, predlagali mjere ublažavanja zaštite životne sredine, planiranje i praćenje mjera u različitim industrijskim oblastima.

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović