Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Reference

Reference

Kompanija EcoEnergy Consulting osnovana je u Podgorici u aprilu 2019. godine sa ciljem obavljanja inženjerskih poslova i tehničkog konsaltinga. EcoEnergy Consulting je organizacija koju čini multidisciplinarni tim (specijalisti za energetiku, ekonomiju, biologiju, pejzažnu arhitekturu, transport i zaštitu životne sredine) sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom. Cilj kompanije je da promoviše održivi razvoj i projekte i programe zelene energije sa fokusom na zaštitu životne sredine. Proaktivni pristup kompanije osigurava stručnost u različitim industrijskim poljima u našoj svakodnevnoj rastućoj praksi. EcoEnergy Consulting podržava svoje klijente u ostvarivanju ambicija cirkularne ekonomije, pružajući dokaze o ekonomskim, ekološkim i društvenim koristima koje ona može donijeti.

 

Imamo iskustvo u preliminarnim i detaljnim energetskim pregledima – pripremama, pregledima, opisu postojećeg stanja i identifikovanih mjera, energetskim proračunima, ekonomskim proračunima i izradi izvještaja o energetskom pregledu i praćenju praćenja i upravljanja energijom. Takođe, možemo da izvršimo tehničku reviziju korišćenjem novog softvera MEEC na različitim tipovima zgrada i konstrukcija, reviziju i tehnički nadzor elektro instalacija elektroenergetskih sistema.

 

Između ostalih oblasti, imamo iskustvo u upravljanju i zaštiti šumskih ekosistema, zaštiti prirodnih i kulturnih resursa i promociji zaštićenih područja, kao i zaštiti životne sredine, planiranju i praćenju mjera u različitim industrijskim oblastima.

 

Članovi našeg tima su dugogodišnji iskusni stručnjaci koji su radili u institucijama vlasti u Crnoj Gori i regionu, međunarodnim agencijama i organizacijama za energetiku i životnu sredinu, Sekretarijatu Energetske zajednice i Sekretarijatu En

 

Tim EcoEnergy Consultinga, u bliskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, u mogućnosti je da pruži tehničku i logističku podršku tokom realizacije programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih institucija u cilju pružanja tehničke pomoći lokalnim i vladinim vlastima tokom izrade strateških dokumenata, akcija planove, izvještaje, analize, studije i druge dokumente koji se odnose na energiju, obnovljivu energiju, energetsku efikasnost (uključujući energetski pregled), transport, životnu sredinu i klimatske promjene.

 

Donošenjem Rješenja Ministarstva za kapitalne investicije, kompanija EcoEnergy Consulting je ovlašćena da vrši energetske preglede zgrada i energetskih sistema grijanja i hlađenja u Crnoj Gori.

 

Uvođenjem i implementacijom međunarodnih standarda ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 i ISO 22301: 2019, koje je izdala Quality Austria, kompanija nastavlja da širi spektar usluga i poboljšava kvalitet.

 

EcoEnergy Consulting je član Savjetodavnog odbora industrije Energetske povelje u Briselu.

 

 

Relevantne reference:

 

Naziv projekta Klijent Period aktivnosti Vrste preduzetih aktivnosti
Podrška pripremi izvještaja o uticaju na životnu sredinu za MSP u Crnoj Gori  GIZ kaneclarija 08/2023-10/2023 Cilj ovog zadatka je pružanje podrške lokalnim malim i srednjim preduzećima (MSP) u Crnoj Gori da pripreme svu potrebnu dokumentaciju i izvještaje, koje zahtijeva nacionalno zakonodavstvo, da pribave sve potrebne dozvole i mišljenja (EIA i druge procjene) od relevantnih institucija u Crnoj Gori. Kompanija kojoj se pruža podrška ima poslovni model zasnovan na smanjenju plastičnog otpada i reciklaži.

Radni paket 1: Analiza nacionalnog ekološkog zakonodavstva u vezi sa licenciranjem za reciklažu i ponovnu upotrebu plastike.

Radni paket 2:   Izrada Zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Procjena uticaja na cijene ugljenika za Crnu Goru Economic Consulting Associates, UK/Svjetska banka 05/2023-10/2023 Svjetska banka je zajedno sa Vladom Crne Gore započela implementaciju projekta crnogorskog partnerstva za implementaciju tržišta (PMI). Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma koordinira ovaj projekat od strane Vlade Crne Gore.

U okviru ove procjene, međunarodni konsultanti i lokalni tim EcoEnergy Consultinga će uraditi detaljnu procjenu uticaja cijena ugljenika na energetski sektor u Crnoj Gori. Ovaj element procjene će uključivati modeliranje elektroenergetskog sistema korištenjem regionalnog modela energetskog sektora Zapadnog Balkana u softverskom paketu Plexos.

Zadatak je podijeljen u tri diskretna zadatka, od kojih će svaki imati poseban izvještaj kao konačni rezultat:

Zadatak 1: Analiza implikacija instrumenata za određivanje cijena ugljika.

Zadatak 2: Procjena interakcije cijena ugljika i planiranja proizvodnje električne energije.

Zadatak 3: Procjena potencijalne offset šeme u sektoru šumarstva.

 

Preliminarna procjena uticaja na životnu sredinu i društvo 4 elektrane na gas u Crnoj Gori

 

SSA POWER CONSULTANCY d.o.o.

 

03.2023-04.2023

Cilj ovog zadatka je da se izvrši preliminarna analiza predloženih lokacija u Baru, Podgorici, Pljevljima i Nikšiću na kojima bi se potencijalno mogle graditi gasne elektrane. Analiza se, prije svega, odnosi na ispitivanje postojećeg stanja životne sredine za predložene lokacije, odnosno stanja svih njenih segmenata, kao što su biodiverzitet, vazduh, tlo, voda i stanovništvo. Također, za svaku lokaciju potrebno je opisati osnovne karakteristike terena, kao što su geologija, seizmologija i klimatske karakteristike.

Drugi zadatak ove analize je procjena potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i društvo ukoliko se realizuje izgradnja elektrana, kao i predlaganje odgovarajućih mjera za njihovo sprječavanje ili ublažavanje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima.

Eksterna ekspertiza za mjerenje emisija ugljika, politike upravljanja ugljikom i energetsku efikasnost u okviru projekta SOLAR („Održivo smanjenje nivoa ugljičnog otiska u programu AiRports“)  

 

AD Aerodromi Crne Gore,
Aerodrom Podgorica

 

 

10/2022-12/2022

Konkretno, EcoEnergy Consulting je bio odgovoran za sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje podataka i izračunavanje godišnjih emisija ugljenika za prethodnu godinu u skladu sa GHG protokolom i sastavljanje izvještaja o ugljičnom otisku za Aerodrom Podgorica, koristeći standardizovanu i transparentnu metodologiju kao i alate za proračun GHG protokola;
 • razrada politike upravljanja ugljenikom i predložiti efikasne mjere za smanjenje emisija ugljenika na Aerodromu Podgorica,
 • izvršiti analizu sadašnjih i budućih politika upravljanja ugljenikom za Aerodrom Podgorica i izraditi Nisko-karbonski/niskoenergetski plan;
 • Predložiti efikasne mjere kako neutralisati direktne emisije ugljenika kompenzacijom i izraditi studiju o tome kako postići neutralnost za kompenzaciju ugljenika za Aerodrom Podgorica;
 • osmisliti, kreirati i implementirati kampanje podizanja svijesti i promjene ponašanja među članovima osoblja Aerodroma Podgorica i njihovim zainteresovanim stranama, sa ciljem podsticanja specifičnih ponašanja kako bi se podigao profil prakse niske emisije ugljenika u cijeloj aerodromskoj zajednici;
 • Dizajnirati, kreirati i implementirati kampanju obuke o energetskoj efikasnosti i tehnikama upravljanja ugljenikom za menadžment, osoblje i zainteresovane strane Aerodroma Podgorica
Usluge procjene uticaja za Hipotekarnu banku, Crna Gora za kreditnu liniju za mjere energetske efikasnosti (EE) i projekte obnovljive energije (OIE) Enecons Srbija (Green for Growth Fund, GGF) 10.2022-12.2023 Green Growth Fund (GGF) i Banka su pripremili novu kreditnu liniju koja će biti dodijeljena mjerama energetske efikasnosti (EE) i projektima obnovljive energije (OIE) kako bi promovirali i olakšali ulaganja privatnog i javnog sektora u EE i OIE. Kreditna linija će se koristiti za finansiranje podzajmova za EE i RE kompanijama različitih veličina, kao i javnim subjektima.
Dvije odvojene studije izvodljivosti proizvodnje solarne energije na licu mjesta za KIPS i Mesopromet, Crna Gora, koje finansira EBRD LDK Grčka  10.2022-12.2022
 • Urađen je pregled  regulatornog okvira za solarne fotonaponske sisteme, uključujući potrebne dozvole i zahtjeve za licenciranje.
 • Sprovedena je podrška u identifikaciji pogodnih lokacija za PV,
 • Sproveden je pregled na visokom nivou trenutnog upravljanja održivošću životne sredine, upravljanja i sistema monitoringa,
 • Pružena je pomoć u pripremi relevantnih prijedloga mjera energetske efikasnosti i efikasnosti resursa sa posebnim fokusom na upravljanje otpadom,
 • Pružena su informacije specifične za državu o regulatornom okviru, tarifama i solarnom tržištu.
Ažuriranje Strategije upravljanja kvalitetom vazduha Crne Gore Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  09/2022-11/2022 EcoEnergy Consulting je izvršio ažuriranje radne verzije Strategije upravljanja kvalitetom vazduha, koristeći podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh iz inventara i Informativnog izveštaja o inventaru emisija za 2022. godinu (sa preračunavanjem emisija za period 1990.- 2020).
Izrada procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) za solarne panele 5MW, Podgorica Permonte doo, Podgorica  08/2022-12/2022 Svi potencijalni značajni uticaji će biti procijenjeni u izvještaju o procjeni uticaja na životnu sredinu koji nastati kao posledica planiranih rješenja. Vjerovatni značajni uticaji na životnu sredinu utvrđuju se u fazi utvrđivanja sadržaja i obima procjene i definišu se “odlukom o izradi procjene uticaja na životnu sredinu”. Rezultati procjene uticaja prikazani su u obliku matrice, u kojoj su navedeni ciljevi razvoja i mjere iz plana kao i sve povezane alternative s jedne strane, te različita ekološka pitanja (zemljište, biodiverzitet i sl.) na druga strana.

Moguće je i razmatranje potencijalnih uticaja na životnu sredinu u tekstualno-argumentativnom obliku.

Podrška implementaciji aukcija obnovljive energije u Crnoj Gori Nera Consulting i Schoenherr,

EBRD fond

07/2022-07/2023 EcoEnergy Consulting će podržati međunarodne konsultante u sljedećim zadacima:

Ključni ciljevi i zadaci ovog projekta su:

 • Detaljne preporuke za odabrane elemente dizajna i nacrt izmjena i dopuna postojećeg zakonodavstva i dokumentacije,
 • preporuke o dizajnu aukcija obnovljivih izvora energije,
 • Tenderska dokumentacija za solarne PV i aukcije vjetra,
 • Procjena prikladnosti lokacije i dostupnosti resursa,
 • Detaljna tehnička, finansijska, pravna i ekološka pomoć nadležnima za sprovođenje tendera.
Izrada osnovnih inventara emisija gasova i procjena rizika i ranjivosti i mjera za ublažavanje i prilagođavanje za 4 podržane lokalne samouprave (LSU) u Crnoj Gori  

 

GIZ kancelarija

 

07/2022-08/2023

Osnovni cilj projekta je podrška svakoj odabranoj opštini u Crnoj Gori u izradi Polaznog inventara emisija i procjene rizika i ranjivosti, te predlaganje mjera ublažavanja i prilagođavanja na osnovu procesa konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama.

Ove dvije procjene će činiti dio odgovarajućih akcija LSU za ublažavanje i prilagođavanje na osnovu pouzdanih podataka i analiza. U Crnoj Gori su odabrane 4 LSU koje SU dobiLE podršku: Podgorica, Kolašin, Tivat i Pljevlja.

Konsultantske usluge za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA) Planova upravljanja rizikom od poplava za slivove rijeka Jadrana i Dunava U okviru projekta „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama, Crna Gora“  

Eptisa Southeast Europe d.o.o.

 

 

06/2022-12/2022

 

Glavni cilj projekta je izrada Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) za planove upravljanja rizicima od poplava, u bliskoj saradnji sa državnim vladinim agencijama i ministarstvima i Upravom za vode kroz participativni proces. SEA će opisati, identifikovati i ocijeniti vjerovatne značajne efekte koje će Planovi upravljanja rizikom od poplava imati na životnu sredinu u skladu sa crnogorskim Zakonom o SEA.

Izrada Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja šumarstva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 06/2023-09/2023 Studije SEA će opisati, identifikovati i ocijeniti vjerovatno značajne pozitivne i negativne efekte koje će Strategija imati na životnu sredinu u skladu sa crnogorskim Zakonom o SEA. Dodatno, SEA projekat će identifikovati najvažnija ekološka ograničenja vezana za implementaciju strategija i planova, kao i obezbijediti mjere ublažavanja u slučaju negativnih uticaja na životnu sredinu.

Studije SEA će dati preporuke na strateškom nivou o tome kako se potencijalni negativni efekti koji bi mogli proizaći iz implementacije Strategije minimizirati i kako se pozitivni efekti mogu povećati.

Izrada procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) za površinski kop za eksploataciju stijena Trojan Doo, Bar, Montenegro  

07/2022-09/2022

Svi potencijalni značajni uticaji su procijenjeni u izvještaju o procjeni uticaja na okoliš koji može uzrokovati planirana rješenja ili kvalificirana alternativna rješenja za razmatrana ekološka pitanja. Vjerovatni značajni uticaji na životnu sredinu utvrđuju se u fazi utvrđivanja sadržaja i obima procjene i definišu se “odlukom o izradi procjene uticaja na životnu sredinu”.

Rezultati procjene uticaja prikazani su u obliku matrice, u kojoj su navedeni ciljevi razvoja i mjere iz plana kao i sve povezane alternative s jedne strane, te različita ekološka pitanja (zemljište, biodiverzitet i sl.) na druga strana. Moguće je i razmatranje potencijalnih uticaja na životnu sredinu u tekstualno-argumentativnom obliku.

Studija izvodljivosti proizvodnje solarne energije za Voli Trade, Crna Gora, koju finansira EBRD LDK Grčka

EBRD finansiranje

06/2022-08/2022
 • Urađen je pregled  regulatornog okvira za solarne fotonaponske sisteme, uključujući potrebne dozvole i zahtjeve za licenciranje.
 • Sprovedena je podrška u identifikaciji pogodnih lokacija za PV,
 • Sproveden je pregled na visokom nivou trenutnog upravljanja održivošću životne sredine, upravljanja i sistema monitoringa,
 • Pružena je pomoć u pripremi relevantnih prijedloga mjera energetske efikasnosti i efikasnosti resursa sa posebnim fokusom na upravljanje otpadom,
 • Pružena su informacije specifične za državu o regulatornom okviru, tarifama i solarnom tržištu.
Analitička podrška za izradu Plana podrške spremnosti Crne Gore Ekonomski konsultantski saradnici (‘ECA’)

Finansiranje Svjetske banke

04/2022-05/2022 Podrška izradi odjeljaka Plana podrške spremnosti koji pokrivaju Analizu spremnosti tržišta i Analizu dugačke liste opcija uticaja karbonske naplate.
Podrška za izradu dva tehnička izvještaja na temu “Sigurnost snabdijevanja” i “Planiranje distributivne mreže u Izraelu” SEKRETARIJAT MEDREG 09/2021- 11/2021 Izradjen je izvještaj o razvoju izraelske mreže distrubutivno elektro sistema na osnovu podataka prikupljenih upitnikom koji je proslijeđen članovima.

Urađen je izvještaj Sigurnosti snabdijevanja u zemljama članicama MEDREG-a na osnovu dostavljenih uptinika od predstavnika zemalja.

SEA izvještaj o Strategiji razvoja turizma do 2025. godine Ministarstvo za ekonomski razvoj 09/2021-12/2021 Izrađema ke strateška procjene uticaja na životnu sredinu.
Tehnička pomoć i usluge integracije za prilagođavanje alata za planiranje i upravljanje turizmom radi poboljšanja održivosti turizma Ministarstvo za ekonomski razvoj i turizam/ INTERREG MED ALTER ECO PLUS 2014-2023 03/2022-07/2022 Poboljšanje upravljanja turizmom kao i poboljšanje razumijevanja pritisaka kako bi se izgradile konkretne strategije prema održivijem i odgovornijem turističkom modelu za MED Plus.
Podržan je proces uvođenja u glavne tokove radi poboljšanja javnih politika koje se odnose na upravljanje turizmom.
Crna Gora je jedan od partnera kojima je alat i preporuke će se koristiti za 3 lokacije: Podgorica, Kotor i Žabljak
Izrada EIA za rekonstrukciju puteva – dionica Autoput – Kolašin Monteput Doo, Montenegro 03/2022-06/2022 Izrađen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i dobijena je saglasnost.
Usluge tehničkog savjetovanja za projekat “EU podrška integrisanom upravljanju vodama” u Tirani, Albanija Austrijska razvojna agencija 04/2022-12/2022  

Podrška aktivnostima EUSIWM-a u vezi sa pitanjima učešća javnosti, komunikacije i podizanja svijesti u razvoju Planova upravljanja slivom rijeke Ierzen;

Ovo bi također trebalo uključivati obezbjeđivanje metodologije i modela za AMBU za pripremu planova komunikacije i učešća javnosti za buduće planove riječnog sliva.

Razvijena je komunikaciona strategija učešća između relevantnih zainteresovanih strana, pogođenih i pogođenih strana, ciljnih grupa, univerzitetskih/akademskih istraživanja i nevladinih organizacija.

IPA-INER projekat „Spoljna ekspertiza i troškovi usluga: Treninzi ciklusa upravljanja energijom Agencija za lokalnu demokratiju, NVO Nikšić 09/2021-03/2023 EcoEnergy Consulting je zadužen za obuku vezanu za korištenje softvera za upravljanje energijom s ciljem prikazivanja procjena troškova, ušteda električne energije i stopa povrata ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Identifikovali smo potencijalne izvore finansiranja za projekte energetske efikasnosti i obnovljive energije.

SEA izvještaj o 3 Nacionalna plana razvoja šumarstva u opštinama Rožaje, Pljevlja i Kolašin  

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

 

04/2020-08/2020

Izrađena su 3 Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Plan razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac, Rožaje i Pljevlja 2020-2029.
Socijalno-zdravstveni i bezbjednosni nadzor radova na rekonstrukciji puta M-2 dionica Rožaje-Špiljani, dionica puta M-18 Podgorica-Daoilovgrad i dionica puta M-2 Tivat-Budva (Jaz).  

IRD Engineering

 

06/2020-06/2022

Opšti cilj projekta je pružanje usluga nadzora nad radovima na rekonstrukciji i implementaciji ekološke i socijalne politike za rekonstrukciju tri dionice puta; Dionica puta M-2 Rožaje – Spiljani, dionica puta M-18 Podgorica – Danilovgrad i dionica puta M-2 Tivat – Budim (Jaz). U tom kontekstu, Nezavisni Izvođač će doprineti projektu, posebno u vezi sa „Zdravlje i Bezbednost na radu“ i „Socijalna“ pitanja preko svojih eksperata.
 

Izrada Osnovne studije biodiverziteta za potrebe ESIA studije za Projekat Rudnik Brskovo u Mojkovcu

Tara Resources  

09/2020-12/2022

Predmet ovog sporazuma je izrada osnovne studije biodiverziteta za potrebe procjene uticaja na životnu sredinu i društvo.

Izvještaj je sastavljen iz dva dijela: prvi se odnosio na prikupljanje literaturnih podataka i njihovu interpretaciju, a drugi je završni izvještaj koji pored literaturnih podataka sadrži podatke dobijene terenskim istraživanjem.

Svi segmenti biodiverziteta dopunjeni su GIS kartama.

Izrada Akcionog plana za implementaciju Zelene agende na Zapadnom Balkanu

 

Savjet za regionalnu saradnju u Sarajevu 09/2021- 10/2021 Aktivnost 1: Izrada mape puta za cirkularnu ekonomiju na Zapadnom Balkanu

Aktivnost 2: Izrada mape puta za klimatske akcije na Zapadnom Balkanu

Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnoj komponenti II: Crnogorsko primorje: Razvoj regije Luštica  

GOPA – International Energy Consultants GmbH

 03/2020-12/2023 Izrada osnovne studije biodiverziteta za projektno područje, izrada izvještaja ESIA za potrebe KfW uključujući socio-ekonomsku osnovu i Akcioni plan preseljenja i otkupa zemljišta, izrada EIA za izgradnju podzemnog kabla 110kV od Radovića do Kavca, izrada EIA za DV 110kV Lastva- Kotor.

Analize obuhvataju razradu pozitivnih uticaja projekta na privredu i životnu sredinu kroz smanjenje emisije CO2 povećanjem efikasnosti dalekovoda.

Izrada Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) GIZ kancelarija 08-2020-04-2022 Priprema zajedno sa međunarodnim konsultantom Nacionalni energetski i klimatski plan.
Promovisanje održivog korišćenja lekovitog i aromatičnog bilja za poboljšanje egzistencije i očuvanje biodiverziteta kroz IPA program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija Opština Plav 07/2021-08/2022 Terensko istraživanje aromatičnog i ljekovitog bilja u opštini Plav, GIS mapiranje liste biljaka pronađenih tokom istraživanja, izrada web stranice, organizovanje obuka za lokalno stanovništvo, izrada smjernica za sakupljanje aromatičnog i ljekovitog bilja.
Procjena poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene Ministarstvo održivog razvoja i turizma 03/2020-6/2020 Analize ispunjenosti zakonskih, institucionalnih, ekonomskih i finansijskih ciljeva definisanih u Inicijalnom mjerilu za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
Studija utvrđivanja činjenica o energetskom tržištu Srbije, politici zaštite životne sredine i klimatskih promena” OMNIA GmbH i KfW 01/2020-08/2020 Energetski sektor:

Savjeti o statusu reforme energetskog sektora relevantni za dizajn instrumenta zajma zasnovanog na politici
Uzmite u obzir donje tačke i stavite ih u reformski paket na visokom nivou koji će poslužiti kao polazna tačka za dalju diskusiju i pregovore o instrumentu pozajmljivanja zasnovanog na politici.

 

Sektor životne sredine:

Sažetak dole navedene analize nedostataka, trenutni status i budući planovi, prednosti i nedostaci ulaska u specifične podteme sa zajmom zasnovanim na politikama, i preporuka o potencijalnom dizajnu instrumenta zasnovanog na politici visokog nivoa;

Izrada 2 matrice politika sa preporukama

Izrada Procjene uticaja na životnu sredinu za malu hidroelektranu na rijeci Ljestanici  

 

Hydro Ljestanica ltd

 

 

10/2019-

05/2020

Vršili smo procjene u upravljanju i zaštiti šumskih ekosistema, zaštiti prirodnih i kulturnih resursa i promociji zaštićenih područja, predlagali mjere ublažavanja zaštite životne sredine, planiranje i praćenje mjera u različitim industrijskim oblastima.

 

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović