Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Uticaji solarnih elektrana na biodiverzitet

BlogUticaji solarnih elektrana na biodiverzitet

Uticaji solarnih elektrana na biodiverzitet

Fotonaponski sistemi funkcionišu bez proizvodnje vazduha, vode ili čvrstog otpada. Njen negativni uticaj na životnu sredinu leži u proizvodnji solarnih ćelija, koje su izrađene prije svega od silicijum-dioksida (od pijeska) i ekstrakcija silicijuma iz silicijum-dioksida, koja može zahtijevati korišćenje fosilnih goriva. Dakle, solarna energija unosi direktni uticaj na životnu sredinu preko proizvodnje, ali nudi čistu energiju kroz životni ciklus solarne ćelije.

Proizvodnja električne energije velikog obima koristeći fotonaponsku energiju zahtijeva veliku količinu zemljišta, zbog niske gustine fotonaponske energije. Korišćenje zemljišta može se smanjiti tako što će se sistem instalirati na zgradama i drugim naseljenim područjima, mada to smanjuje efikasnost. Kao i FN, solarno-termalne tehnologije ne generišu emisije vazduha, mada se neke emisije stvaraju tokom proizvodnje obje tehnologije. Korišćenje vode za solarne termoelektrane je slično iznosima potrebnim za elektrane na ugalj ili nuklearne elektrane uporedive veličine. Najveći problem sa solarnim tehnologijama može biti korišćenje zemljišta jer je često potrebno pet hektara zemljišta za svaki megavat kapaciteta.

Prema preporukama Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) realizacija ovakvih projekata nije opravdana u oblastima visokog biodiverziteta, uključujući zaštićena područja i područja očuvane prirode. Razvoj obnovljivih izvora energije koji nije kompatibilan sa očuvanjem zaštićenog ili područja očuvanog prirodnog izgleda treba izbjegavati jer se negativni uticaji ne mogu ublažiti do te mjere da nema štetnih posledica. Ovakav stav se odnosi i na područja koja nisu zaštićena, ali koja su značajna za očuvanje biodiverziteta unutar zaštićenog područja (na primjer, kada razvoj nekog projekta utiče na ugrožene populacije koje žive u zaštićenom području). Da bi izbjegavanje bilo efikasno, rizici po biodiverzitet moraju biti rano identifikovani, što znači da u fazama planiranja projekta moraju biti preduzete sve aktivnosti za predviđanje rizika i sprečavanje negativnih uticaja. Stoga za postavljanje solarnih panela potrebno je voditi računa o izboru lokacije koja ne bi trebalo da se nalazi u područjima visokog rizika po značajna staništa i vrste biodiverziteta. Takođe, veoma je značajno adekvatno projektovanje u skladu sa prirodnim odlikama lokacije, potrebno je voditi računa o lociranju infrastrukture i vremenskom periodu projektnih aktivnosti koji mora biti povoljan za biodiverzitet (uznemiravanje životinja). Mjere preduzete za smanjenje trajanja, intenziteta i/ili obima negativnih uticaja koji se ne mogu u potpunosti izbjeći, mogu se identifikovati tokom ranog planiranja, i kada se razvijaju alternative dizajna koje treba razmotriti.
Postavljanje solarnih panela dovodi do promjena prirodnih vrijednosti područja na način što ih u značajnom stepenu umanjuje, iz razloga što neophodne komponente solarnog sistema: paneli, akumulatori, invertori, provodnici i noseći sistemi zauzimaju prirodna staništa koja na ovaj način budu degradirana ili uništena. Takođe, ukoliko su solarne elektrane gusto postavljene, to je fragmentacija staništa veća, pa samim tim i negativni uticaji na sastav i strukture zajednica biljnih i životinjskih vrsta.

Iz svih gore navedenih razloga, izgradnja solarnih elektrana se mora planirati na prethodno dobro analiziranoj lokaciji sa aspekta biodiverziteta uz projektovanje koje podrazumijave raspored objekata na lokaciji na način kojim će se u najmanjoj mogućoj mjeri degraditarati zemljište i negativno uticati na vrste i staništa obuhvata elektrane. Svaki prethodno identifikovani negativni uticaj mora da prati mjera eliminisanja ili ublažavanja ovih uticaja, uzimajući u obzir specifičnost tehnologije solaranih elektrana.
Monitoring stanja biodiverziteta je neophodan u toku izvođenja radova i tokom eksploatacije objekta.

Objavite komentar

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović